วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

โรงพยาบาลตรอน เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ
ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

 

- บริการสุขภาพ ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ
- สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพด้านระบบบริการสาธารณสุข
- เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance พ.ศ. ๒๕๔๖)