ทำเนียบผู้บริหาร

 

dr owb1
นพ.พีรสันต์ ปั้นก้อง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน

 

 

p mhee
ภญ.จิรวรรณ แสงรัศมี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

aom
ทพญ.อรุโณทัย ก้อนอาทร

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม

 

scan0016
นายศุภชัย สุขเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการทั่วไป

scan0016
นางรุจิชญาน์ ทองเทศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

 

003
นางกัลยา หนูแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ และสารสนเทศ

p mhee
นายเกรียงไกร กีรติปิยนันท์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

 

306062557
นางลภัสรดา พุ่มพวง
 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม