วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

โรงพยาบาลตรอน เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ
ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
คำสำคัญ
๑. เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ คือเป็นเลิศด้านมาตรฐานและบริการ จนเป็นที่ศึกษาดูงานระดับประเทศ
๒. เป็นเลิศด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ คือ
- เป็นเลิศด้านการการส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขสภาวะ จนเป็นที่ศึกษาดูงานระดับประเทศ
- ทุกตำบล มีตัวชี้วัดด้านสุขภาพของชุมชนบ่งชี้ว่า ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

 

- ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู 
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ 
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance พ.ศ. ๒๕๔๖)
- ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมในการให้บริการ