ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และ อัตราลักษณ์

kaniyom"ดูแลประชาชนด้วยธรรมาภิบาล บริการมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรม สหวิชาชีพสัมพันธ์
สานฝันกับชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษกิจพอเพียง"

yotasa- เป็นเลิศด้านการบริการ ทำกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงวัยประถม มัธยม 
- พัฒนาบทบาทในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ มีชุมชนสุขภาวะ 100% ในปี 2564 
- สร้างเสริมให้บุคลากร เก่ง ดีมีสุขและสมดุล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายจ่ายเพิ่มไม่เกิน ร้อยละ 10

yotasa" รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ "