ตารางการปฎิบัติงานทันตกรรม

วัน เวลา 08.30-12.00 น. เวลา 13.00-16.30 น.
จันทร์

-.ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.ข่อยสูง, วังแดง

-ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

-.ให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.ข่อยสูง, วังแดง

อังคาร

-.ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.บ้านวังแดง

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.บ้านวังแดง

- เยี่ยมบ้านผู้พิการ

พุธ

-.ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หาดสองแคว

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์

-ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หาดสองแคว

พฤหัสบดี

-.ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หลวงป่ายาง

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดี

-ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หลวงป่ายาง

ศุกร์

-.ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.น้ำอ่าง

- 5ส. ตึกทันตกรรม

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

-.ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.น้ำอ่าง