ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 294
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 292
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 270
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 191
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 209
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 199
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 203
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 183
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 197
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 205