ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 262
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 250
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 243
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 166
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 186
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 175
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 184
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 163
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 174
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 185