ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 220
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 210
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 209
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 144
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 165
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 156
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 165
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 147
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 152
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 166